Regulamin

 

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY W SKLEPIE INTERNETOWYM

ZETA ARS


Pobierz formularz zwrotu w formacie pdf | Zapoznaj się z polityką prywatności | Cennik przesyłek

Regulamin zakupów

Regulamin sklepu internetowego www.zeta-ars.pl obowiązujący od dnia 01.05. 2023 roku

 

REGULAMIN: INFORMACJE OGÓLNE

 1. Regulamin Sklepu Internetowego, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych towarów Kupującemu, uiszczaniu przez Kupującego ceny sprzedaży towarów, uprawnienia Kupującego do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 2. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw dostępnym pod adresem wskazanym w § 2 pkt. 2.

 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, wprowadzenia nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z niniejszym Regulaminem lub regulaminem danej promocji. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonywania złożonych wcześniej zamówień.

 4. Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

REGULAMIN: DEFINICJE

Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

 1. Adres reklamacyjny:
  PHU ZETA Zeta Ars
  Aleja Wojciecha Korfantego 179B
  40-153 Katowice

 2. Cennik dostaw - zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i kosztów szczegółowo wskazanych pod adresem CENNIK DOSTAW

 3. Dostawa towaru - umowa zlecenia usług transportowych wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw.

 4. Dowód zakupu – rozumie się przez to fakturę VAT, paragon fiskalny wstawione zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami.

 5. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu internetowego zawierająca informacje o pojedynczym Produkcie.

 6. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 7. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 8. Koszyk – lista Produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Produktów na podstawie wyborów Kupującego.

 9. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

 10. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy wskazany w Zamówieniu przez Kupującego;

 11. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

 12. Płatność – metoda dokonania przez Kupującego zapłaty za Produkt i dostawę wymieniona w pkt. 7.

 13. Produkt – towar oferowany do sprzedaży przez Sprzedawcę w Sklepie. Zdjęcia  produktów mają charakter poglądowy. Kolory Produktów mogą nieznacznie różnić się od tych w rzeczywistości - zależą one na przykład od ustawień monitora (nasycenie kolorów i inne ustawienia).

 14. Przedmiot umowy – zamówione przez Kupującego Produkty wraz z usługą dostawy.

 15. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.zeta-ars.pl za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

 16. Sprzedający: 

PHU ZETA Tadeusz Zawada.
Aleja Wojciecha Korfantego 179B, 40-153 Katowice

NIP: 6340076815, REGON: 008433017

Rachunek bankowy:

IBAN PL 15 2490 0005 0000 4530 7117 8509

BIC/SWIFT: ALBPPLPW

 1. Termin realizacji – podana w pkt. 10 liczba dni roboczych na realizację Zamówienia.

 2. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

 3. Wada fizyczna produktu – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności kiedy rzecz została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym i niepełnowartościowym.

 4. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 5. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj i wysokość płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

REGULAMIN: ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA 

 1. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

 2. Zamówienia telefoniczne można składać w dni powszednie w godzinach od 9 do 15 pod numerem: +48 693 623 090.

 3. Złożenie zamówienia nie wymaga założenia konta.

 4. W celu złożenia zamówienia Kupujący dokonuje następujących czynności:

 • Dodanie do koszyka Produktu;

 • Wybór rodzaju dostawy i sposobu płatności;

 • Wybór miejsca doręczenia rzeczy;

 • Wskazanie podstawowych danych w tym danych osobowych umożliwiających kontakt i wysyłkę – adres e-mail oraz numer telefonu;

 • Potwierdzenie w koszyku Zamówienia;

 • Złożenie w Sklepie Zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”

 1. Kupujący może również złożyć Zamówienie drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@zeta-ars.pl.

 2. Poprzez złożenie Zamówienia Kupujący składa Sprzedającemu ofertę zawarcia Umowy sprzedaży.

 3. Po złożeniu Zamówienia do Kupującego zostanie przesłany automatycznie e-mail stanowiący potwierdzenie jego złożenia w systemie wraz z prośbą o potwierdzenie.

 4. Kupujący dokonuje płatności za złożone Zamówienie poprzez wybór jednej z dostępnych form płatności:

  gotówką przy odbiorze osobistym;

  przelewem bankowym tradycyjnym;

  przelewem elektronicznym Przelewy24.

 5. Wpłata dokonana przez Kupującego za pośrednictwem przelewu tradycyjnego (kwota Zamówienia wraz z kosztami przesyłki) powinna nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od złożenia Zamówienia.

 6. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym Sprzedającego (w przypadku wpłaty dokonanej przez Klienta za pośrednictwem przelewu tradycyjnego) lub po otrzymaniu przez Sprzedającego drogą elektroniczną informacji o dokonaniu przez Kupującego przelewu za pośrednictwem Przelewy24.

 7. Wysłanie Produktu (czas od zaksięgowania stosownej kwoty na koncie bankowym Sprzedającego) następuje w terminie zazwyczaj do 6 dni roboczych.

 8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za czas dostawy zależny od przewoźnika.

 9. Kupujący zostanie poinformowany na wskazany adres e mail o statusie złożonego Zamówienia, o zrealizowaniu Zamówienia oraz o numerze przesyłki wraz z nazwą przewoźnika.

 10. Do każdego Zamówienia Sprzedający wystawia Kupującemu dowód zakupu – paragon fiskalny lub, po wybraniu przez Kupującego odpowiedniej opcji, faktura VAT. Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520) wprowadzone zostały do ustawy o VAT nowe ust. 5-7 w art. 106b. Zgodnie z treścią nowych przepisów, w przypadku sprzedaży zewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer (NIP), za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. Firma Zeta-Ars nie ma możliwości wystawienia paragonu z NIP. W związku z powyższym klient dokonujący zakupu, który wyrazi potrzebę otrzymania faktury VAT, nie będzie miał możliwości jej uzyskania na podstawie wcześniej wystawionego paragonu.

 11. Koszty dostawy uwzględnione są w składanym Zamówieniu.

 12. Dostawa Produktu odbywa się w określony sposób zależny od rodzaju Zamówienia.

 13. Sprzedawca dostarcza Produkty objęte Zamówieniem za pośrednictwem zewnętrznych firm kurierskich realizujących dostawę na zlecenie Sprzedającego – czas dostawy najczęściej 1-2 dni robocze; Poczty Polskiej realizującej dostawę na zlecenie Sprzedającego – list polecony – czas dostawy do 5 dni roboczych. Sprzedawca dopuszcza możliwość odbioru osobistego Produktów w siedzibie firmy Sprzedającego:

  PHU ZETA ZETA ARS
  Aleja Wojciecha Korfantego 179B
  40-153 Katowice

 14. Przesyłki zagraniczne realizowane są indywidualnie, wyłącznie po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym z pracownikiem sklepu.

 15. Zakupiony Produkt jest wraz z dowodem zakupu wysłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w Zamówieniu miejsca wydania rzeczy.

 16. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu Produkt bez wad.

REGULAMIN: PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 1. Konsumentowi przysługuje na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014 r., poz. 827) prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bądź zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 7. Konsument odsyła rzecz będącą Przedmiotem umowy, od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko, wraz z wypełnionym formularzem zwrotu, oryginałem dowodu zakupu – paragon fiskalny lub kserokopią - faktura VAT, do której Sprzedający wystawi dokument korygujący, na adres siedziby Sprzedającego:

  PHU ZETA ZETA ARS
  Aleja Wojciecha Korfantego 179B
  40-153 Katowice

 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej Przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 2. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta i od odesłania rzeczy będącej Przedmiotem umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 3. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument , z wyłączeniem płatności elektronicznej Przelewy24, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 4. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

 5. Konsumentowi zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 6. Produkty zakupione w siedzibie Sprzedającego nie podlegają zwrotom, z wyłączeniem zwrotów reklamacyjnych.

REGULAMIN: RĘKOJMIA, REKLAMACJE. 

 1. Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych (rękojmia).

 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego za wady (rękojmia). Kupujący jest uprawniony do dochodzenia prawa do wady w ciągu 2 lat od otrzymania towaru.

 3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

 4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

 • Złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

 • Złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 1. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 2. Konsument nie może odstąpić do umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 3. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.

 4. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 5. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 6. Konsument który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny zgodnie z procedurą reklamacyjną dostępną pod adresem: http://www.zeta-ars.pl/reklamacje.

 7. Koszt wymiany lub naprawy Produktu ponosi Sprzedający.

 8. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

 9. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

 • Oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

 • Oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

 • Żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

 • Żądania usunięcia wad rzeczy.

W przeciwnym razie uważa się, że uznał za uzasadnione złożone oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

 1. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

 2. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

 3. Reklamację przesyłki czyli niedostarczenie, zniszczenie, zagubienie przesyłki przez przewoźnika realizującego dostawę na rzecz Sprzedającego do Kupującego Sprzedający może przyjąć od Kupującego po upływie czasu od daty jej nadania określonego regulaminem odpowiedniego przewoźnika.

 4. Termin rozpatrzenia reklamacji przesyłki określa regulamin odpowiedniego przewoźnika.

 5. Uznanie reklamacji przesyłki przez Sprzedającego jest uzależnione od wyniku reklamacji rozpatrzonej przez przewoźnika.

REGULAMIN: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (“RODO”) zastąpi dyrektywę o ochronie danych 95/46/WE i będzie stosowana w krajach UE od 25 maja 2018r.

 2. W celu osiągnięcia zgodności z RODO, a także w celu dostarczania informacji o tym, jak dane osobowe Konsumentów są przetwarzane przez PHU ZETA Tadeusz Zawada, poniżej przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie.

 3. Administratorem danych osobowych jest PHU “ZETA” Tadeusz Zawada z siedzibą w Katowicach przy Al. Korfantego 179B, 40-153, NIP 6340076815 REGON 008433017.

 4. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@zeta.katowice.pl.

 5. Dane osobowe Konsumenta przetwarzane będą w celu:

 • realizacji umowy transakcji zawartej między PHU “ZETA” Tadeusz Zawada, Al. Korfantego 179B, 40-153 Katowice na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)c) oraz f) RODO;

 • marketingowym Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia lub wygaśnięcia umowy transakcji, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych lub ewentualnego odwołania przez Konsumenta zgody, jeśli taka zgoda została wyrażona.

 2. Dane osobowe Konsumenta będą udostępniane podmiotom:

 • zewnętrznym współpracującym z Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;

 • innym podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Konsument posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 2. Konsument posiada prawo do wniesienia skargi, gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 3. Podanie przez Konsumenta danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy transakcji.

REGULAMIN POLITYKA PRYWATNOŚCI


Jakie dane o Tobie zbieramy?

Dane zbierane podczas rejestracji
Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcji naszego systemu będziesz musiał się zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o Twój adres e mail oraz hasło jakiego będziesz używał na naszej witrynie.

Dane zbierane podczas transakcji zakupu
Zanim będziemy mogli dokonać transakcji zakupu towaru w naszym sklepie zapytamy Ciebie o imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, oraz dane dotyczące formy płatności, np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, datę ważności, numer CVV.

Dane zbierane automatycznie
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami

 1. Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e mail, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e mail, itp.

 2. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

  Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego systemu oraz do poinformowania Cię o nowościach, promocjach i ważnych wydarzeniach za pomocą Newslettera. Rejestracja nie jest obowiązkowa jeżeli chcesz dokonać zakupu.

  Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Ciebie pieniędzy oraz wysłania Tobie zamówionego towaru. Twoje dane mogą w tym celu być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia Twojej karty kredytowej lub rachunku bankowego. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli chcesz dokonać zakupu. Twój adres e-mail może zostać przez nas wykorzystany do wysłania Ci Newsletter'a.

  Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania Ci naszego Newslettera.

  Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

  Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

  W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą.

  W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

 3. W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

  Jeżeli dokonałeś transakcji zakupu towaru, możesz otrzymać od nas wiadomości e-mail dotyczące Twojej transakcji. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojej transakcji.

  Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, będziesz od nas otrzymywać pocztą e-mail nasz Newsletter.

 4. W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?

  Po zalogowaniu się do systemu i kliknięciu na swój login w prawym górnym rogu ekranu możesz wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu. Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub faktury. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

 5. Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

  Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

 6. W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

  Nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

 7. Zmiany naszej polityki prywatności.

  Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

REGULAMIN: KONTAKT 

Reklamacje, oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz wszelkie inne oświadczenia,  pytania, uwagi bądź wątpliwości należy kierować:

 1. na adres e-mail: biuro@zeta-ars.pl

 2. telefonicznie na numer: 693 623 090

 3. na adres siedziby Sprzedającego:

  PHU ZETA ZETA ARS
  Aleja Wojciecha Korfantego 179B
  40-153 Katowice

REGULAMIN: POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest dla Kupującego w zakładce Regulamin. Podczas realizacji Zamówienia oraz w okresie opieki po sprzedażowej Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Kupujący uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawne.

 3. Kwestie sporne, za zgodą Kupującego, będą rozwiązywane w drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W przypadku braku porozumienia sprawę rozstrzygnie sąd właściwy miejscowo i rzeczowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego (sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę Kupującego).

 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 5. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e mail: porady@dlakonsumentow.pl.

 2. W przypadku rzeczywistego sporu konsument może zwrócić się do organu ADR, który znajduje się pod adresem: http://www.cik.uke.gov.pl/. Sprawa może być rozwiązana drogą internetową on-line.